2012. június 15., péntek

207. mese


A szegény ember és az obsitos (Szavak száma: 1003)
Volt egyszer egy szegény ember, kinek annyi pénze volt, mint békának a tolla, mint a talpa­mon a szőr.
Hogy szegény volt az istenadta, elment egy gazdag emberhez, valami urhoz, pénzt kérni.
A gazdag ember adott neki, de az adás farkán csomó volt, még pedig az, hogy ekkor meg ekkor, ha a föld alól teremti is, visszafizesse.
De a szegény ember a pénzt a mondott időre nem tudta visszafizetni, de nem is volt rá szükség; mert a gazdag ember egészen elfelejtette, csak a haló-ágyában jutott eszébe.
Mondom, hogy a haló-ágyán eszébe jutott, a testámentomában meghagyta, hogy a szegény ember a kölcsön adott pénzért azon éjszaka, mikor a temetőbe leteszik, istrázsát álljon.
Midőn a gazdag ember ebbeli szándokát tudtára adák a szegény embernek, az ijedtében imhogy a bőréből ki nem bujt, annyira ráesett a félsz. Ezért egészen a busulásnak adta a fejét, mintha az apja-anyja feküdnék a teritőn.
Csak búsul, csak búsul, egyszer arra vetődik egy obsitos katona s kérdi tőle:
- Mit búsul gazduram?
- Hogyne búsulnék, óh jó ember; mikor egy gazdag embernek tartozom, ki a meghaló-ágyán meghagyta, hogy a legelső éjszaka, mikor leteszik a földbe, a sirjánál én álljak istrázsát és az nap ép ma van.
- Hahó gazduram, ha csak az a baja, kisebb gondja is nagyobb legyen annál! majd kimegyek én a temetőbe, majd állok én ott sirbakot, csak izibe főzzenek egy jó vetett turus galuskát és izibe süssenek meg akkora kolbászt, hogy kertet lehessen vele keriteni, hogy hagy lakjam jól.
Itt a szegény ember az obsitos katona kivánságát teljesitette; a feleségével papos vacsorát készittetett, még pedig olyant, hogy annak az izét, savát-borsát mig a világ világ lesz, a katona sose felejti el.
Hogy jollakott a katona, hogy, mint a duda mikor fölfujták, megtelt a horpasza: ő kigyelme kibandukolt a temetőbe; de eléb kért a szegény embertől egy irdatlan nagy csáti-fát, mely bunkos botnak is beillett volna.
Itt a katona a temetőben mit mit nem cselekszik, kapja a lelkét, a bunkos botjával egy nagy ebadta várat keritett, annak a várnak a kellős közepébe egy keresztet huzott, mely keresztre aztán ráállott.
Csak áll, csak áll, egyszer ugy éjféltájban jön egy irtoztató nagy fekete bika, mely egyenesen a gazdag ember sirjának állott s azt kikaparta.
Aztán a fekete bika megfogta a gazdag ember tirkóját, megrázta azt erősen, ugyannyira, hogy a csontja és a husa mind kihullott, csupáncsak a bőre maradt a kezében.
Aztán a fekete bika az emberbőrt letette maga mellé a földre, a halottat pedig ismét vissza­fektette a sirjába s azt ujra betemette, ugy a mint volt.
De ezalatt az obsitos katona az emberbőrt, hogy hogy nem, a várba behuzta. Ez lehetett ugy fél-tizenkettőre.
A fekete bika csak aztán vette észre, hogy nincs emberbőr. Keresi-keresi, hát látja, hogy a várban egy obsitos katonánál van, pedig, mint már mondám, az idő ugy fél-tizenkettőre járt, pedig a fekete bikának csak tizenkét óráig volt szabad ideje.
- Add ide, kéri a fekete bika.
- Nem adom, felelt az obsitos.
- Add ide.
- Nem adom.
- Add ide, ha mondom, a mit kivánsz azt adok.
- Egy zsák pénzért odadom.
- No, csak obsitos katona ne volnál, mert ezzel az ördög sem bir, mert ez annál is többet tud; no, csak keritett várban kereszten ne állnál, tudom hogy ideadnád, tudom hogy megkese­rül­néd, hiszem azt az egyet!
Itt a fekete bika aztán térül-fordul, elszalad s pár percz mulva elhozta a zsák pénzt.
A fekete bika aztán a zsák pénzt behajította a várba, a katona pedig az ember-bőrt kihajította.
Itt lelkem teremtette, mi történik a dologból mi nem, ugy láttam, mint most, ott voltam a hol beszélték, a fekete bika megrázkodik, magára veszi az ember-bőrt és a gazdag ember képében elszaladt.
A katona aztán, hogy elütötte a tizenkettőt, utána az egyet, azután a kettőt, nem várta meg, hogy a hasára süssön a nap, hanem ugy pitymallás-felé beállit a szegény ember udvarára.
Koczogtat az ablakon, de senkise hallja, zörget az ajtón, de senkise nyitja.
De a szegény ember fiacskája ébren volt, ki aztán megszólítja az apját ilyeténképen:
- Édes apám! koczogtat valaki.
- Piszt! hallgass fiam, hallgass.
- Édes apám! zörget valaki.
- Piszt! hallgass fiam, hallgass.
A katona megint az ablakra megyen, koczogtat rajta, de senkise hallja, zörget ujra az ajtón, de senkise nyitja.
- Édes apám! megszólal ujra a kisfiu, koczogtat valaki az ablakon.
- Hallgass fiam, hallgass.
- Édes apám, de az ajtón is zörgetnek!
- Hallgass fiam, hallgass.
No ez abban maradt, de az obsitos katona türöm-olaja se tartott örökké, ezért bekiált az ablakon:
- Gazduram, én vagyok.
- Kicsoda? kérdi a szegény ember.
- Én.
- Kicsoda?
- Kicsoda, kicsoda! én az obsitos, kit ma estve oly jól tartott.
- Hát nem vitte el az ördög?!
- Ej, dehogy vitt! nem kellek én még annak sem! hanem ízibe keljen föl, öltözködjék fel, tegye a kalapját a fejébe, galyabitsa a szűrét a nyakába s aztán gyujtson világot, eresszen be, mert ujságot mondok, még pedig nagyot.
A szegény ember aztán kibujt a felesége oldala mellöl a dunna alól, meggyújtotta a fa közé csíptetett tört-fáklyát és az obsitost beeresztette, de eléb az ablakhoz ment, kinézett rajta, hogy valjon valósággal az obsitos-e az, nem az ördög-e az katona képében?
Mondom, hogy beeresztette a katonát, az leült a tűzloczára s azt mondja a szegény embernek.
- No gazduram, van-e egy talicskája?
- Van vitéz uram, van.
- Nem nyikorog-e?
- Dehogy nem, akár a Sunyi hegedűje, akár ez a talicska.
- No, ha nyikorog, kenje meg, mert kimegyünk a temetőbe s egy zsák pénzt hozunk haza, már pedig azt egyátalán nem akarom, hogy országvilág kiálljon a csudálkozásunkra, hogy éjnek idején valjon mit vihetnek azon a talicskán!
A szegény ember aztán a talicskáját megkente s mikor ezzel is készen volt, kimentek a temetőbe, hol a zsák pénzt föltették a talicskára s hazavitték.
Hogy hazavitték, a sok pénzt kétfelé mérték; feleközepe lett az obsitosé, feleközepe pedig a szegény emberé, kinek aztán annyi pénze lett, hogy a számát sem tudta, hanem itczével mérte mint a paszulyt. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése