2011. november 30., szerda

9. mese


Az icike-picike emberke (Szavak száma: 1248)
Élt egyszer egy faluban három vidám legény: egy kovács, egy szabó, meg egy vadász. Jó kenyeres pajtások voltak hosszú-hosszú ideje. Egyszer aztán tanakodni kezdtek, és addig-addig tanakodtak, míg el nem határozták: elmennek világgá, mert odahaza már megunták az életet. El is indultak hamarosan. Amint mentek, mendegéltek, útjuk egy sűrű erdőn vezetett keresztül. Alkonyodott már, hát megszaporázták a lépteiket, hogy mielőbb kiérjenek belőle. De hiába, az erdőnek csak nem akart vége szakadni. Sőt, mire rájuk esteledett, még az út is cserbenhagyta őket, észrevétlen kikopott alóluk. A rengeteg közepén lelte őket az éjszaka, se egy ösvény, de még egy vadcsapás se mutatta, hogy merre induljanak. Végül a kovács felmászott egy fára, és szerencséjére nem messze világosságot pillantott meg. Jól megjegyezte hát az irányt, és pajtásaival együtt indult a fény felé. Nem sok idő múlva egy házikóhoz értek. Tárva-nyitva állt a házikó, s a szobában égett a mécses. De egy teremtett lelket sem találtak se bent, se kint.
-       No, aki itt lakik, nem fogja rossz néven venni, ha betérünk hozzá, s meghálunk nála, hiszen éjnek idején nem mehetünk tovább – mondta a kovács.
Azzal lefeküdtek, ki-ki alkalmas helyre talált. szépen, minden baj nélkül át is aludták az éjszakát, s hajnalban kipihenten, vidáman ébredtek fel.
-       Egészen jól megvoltunk ebben a kis házikóban – mondta a kovács.
-       Úgy hiszem, nem mehetünk tovább anélkül, hogy a gazda vendégszeretetét meg ne hálálnánk. Még ha tudtán kívül is éltünk vele.
-       Igazad van – mondta a szabó -, majd én körülnézek, s kijavítgatom, megfoltozgatom a ruháit.
-       Az bizony jó lesz- helyeselt a vadász -, de szerezzünk közben valami harapnivalót, mert így felkopik az állunk. – Azt javasolta tehát: maradjon a szabó egymaga a házban, ő pedig a kováccsal elindul vadászni.
-       Helyes – hagyta rá a kovács. – A ház előtt van egy forrás; amelyikünk itthon marad, rakjon tüzet, tegyen fel vizet, hogy egy-kettőre étel legyen a vadból.
Így aztán a kovács meg a vadász nekivágtak az erdőnek, a szabó pedig tüzet gyújtott, vizet tett a tűzhelyre, s odatelepedett maga is a tűz elé. mint így üldögélt, elébe termett egy icike-picike emberke, és suttogva megszólította:
Szabó, szabó, szabó komám,
a tüzedet elfújom ám!
-       Fújd csak, fújd, ha tudod! – kiáltotta nagy bátran a szabó, mert az embereke olyan icike-picike volt, hogy egy tisztességes tüsszentés se nézett ki belőle. De az alig csinált annyit, hogy: pfü! – elaludt a tűz, az emberke pedig felnevetett s eltűnt.
Nemsokára megjött a vadász meg a kovács, vadat hoztak és jófajta levesnek való gyökeret. A szabó elmesélte nekik, hogy mi történt. Tüzet raktak hát újból, megfőzték a levest, elfogyasztották a vadat, s akkor a szabó meg a kovács mentek az erdőbe, és a vadász maradt vissza házőrzőnek.
Jókora tüzet rakott, ráhelyezte a leveses fazekat, és maga is a tűz mellé telepedett. De előjött hamarosan az icike-picike emberke, és azt suttogta:
Vadász, vadász, vadász komám,
a tüzedet kioltom ám!
-       Próbáld csak meg! kitekerem a nyakadat! – kiáltotta a vadász, de pfü! – fújt egyet az emberke, és a tűz kialudt, az emberke pedig felnevetett s eltűnt.
Nemsokára megjött a szabó meg a kovács, de üres kézzel. Nem volt hát se ételük, se tüzük.
Azt mondta erre a kovács:
-       Sose búsuljatok! Megpróbálom én is egyszer! – megfeszítette hatalmas izmait. – Figyeljetek csak, majd én megfizetek annak a tökmagnak!
Most hát a kovács maradt otthon, s a vadász meg a szabó ment ki az erdőre. Alig tűntek el a fák között, a kovács előszedett egy satut, s letette a kemencepadkára, hogy a keze ügyében legyen. Aztán tüzet rakott, és leült melléje. No, nem valami sokat üldögélhetett, elébe termett máris az emberke, és suttogni kezdett:
Kovács, kovács, kovács komám,
a tüzedet kioltom ám!
Nem szól erre a kovács egy szót se, galléron ragadta az emberkét, megrázta, és befogta a satuba, jó szorosan, hogy az szánalmasan kapálódzott, és sírt fájdalmában. De hasztalan volt a sírás-rívás, a kovács még az öklével is alaposan megkalapálta. Mikor pedig megjött a szabó, az ráadásul el is nadrágolta.
Bizony a furcsa kis emberke siralmasan rugdalódzott a satuban.
-       Eresszetek, eresszetek el – kiáltozta. – És valamelyikőtök jöjjön velem! hármat nem, de egyet boldoggá teszek közületek!
S mikor rá se hederítettek, egyenként szólongatta őket:
-       Szabócskám, gyere velem!
-       Dehogy megyek, emberke – válaszolta a szabó.
-       Vadász, akkor te gyere velem! – könyörgött az icike-picike emberke.
-       Meg veled a halál! – válaszolta a vadász.
-       Kovács, kovács, gyere velem te! – rimánkodott az emberke
-       Jó megyek én – mondta a kovács -, de ne hidd, hogy szabadon engedlek, mert én bizony nem hiszek neked. Veled megyek, de a vadász meg a szabó is jönnek mögöttünk.
-       Felőlem jöhetnek – nyöszörögte az icike-picike emberke. – Csak előbb eressz ki a satuból.
A kovács nyomban ki is eresztette, de a gallérját továbbra is szorosan tartotta a markában. Az ember pedig elindult, és vezette őket, keresztül egy rejtekajtón meg egy pincefolyosón. Nagy, homályos bolthajtásba értek. Odalent olyan sötét volt, mint valami feneketlen kútban.
„Az ám – gondolta magában a kovács -, hát itt terem az a boldogság, amivel ez a tökmag kecsegtetett bennünket!”
Még szorosabbra fogta hát az emberke gallárját, hogy el ne inalhasson. Mert ha elinal, ugyan soha ki nem találnak innét. Az emberke bizony nem is tudott kicsúszni a kovács vasmarkából, s azt is látnia kellett, hogy hiába ravaszkodik, erősködik, az ő kedvéért nem kap hajba a három jó barát. Így hát beletörődött a sorsába, s nyakát tapogatva lépegetett egy mellékfolyosó felé, azon át eljutottak végül egy barlanghoz, amelynek roppant szikla fedte a száját.
-       Hengerítsd csak el azt a követ – mondta a kovácsnak -, bújj át a nyíláson, és kiáltsd jó hangosan: „Megtört a rontás! Megmenekültünk!” – De a kovács nem hitt neki: - Két kézzel tudom csak elgörgetni – mondta, azzal átadta a ficánkoló emberkét a vadásznak, hogy csak tartsa erősen. S még a szabót is bíztatta, hogy ne restellje ő is megmarkolni.
Akkor aztán nekigyürkőzött, két hatalmas kovácstenyere megragadta a sziklát, teste megfeszült, mint a húr. De hiába, az nem mozdult. Tán súlyosabb volt a kelleténél, vagy a varázslat volt túl erős, amely az icike-picike emberkét hatalmában tartotta.
De a kovácsot nem olyan fából faragták, hogy egykönnyen félbehagyja, amibe belekezdett.
Nekifogott hát még egyszer, uramfia, egyszerre csak olyan recsegés-ropogás hallatszott, mintha a világ összeroppanna. De nem a világ roppant össze, csak a szikla gördült el a helyéről. Fényes, nappali világosság vágott a szemükbe. S még a nap is benyújtotta lábát a sziklanyíláson. Ahogy vaksi szemmel körülnéztek, úgy látszott, helyén van minden. Azaz hogy mégsem, mert a barlang mélye volt, nincs: eltűnt, összezárult mögöttük
Átbújtak a nyíláson, és íme, egy ragyogó kastély előtt találták magukat. Legelöl állt a kovács, aztán a vadász az emberkével, leghátul pedig a szabó.
-       Megtört a rontás! Megmenekültünk! – kiáltották, ahogy a torkukon kifért, mert csakugyan érezték, hogy valami gonosz varázslattól szabadultak.
A picike emberke is velük kiáltott, sőt ő kiáltott a leghangosabban, s azzal volt, nincs: eltűnt a kezükből.
A kastélyból akkor díszbe öltözött zenészek csapata vonult elébük, és gyönyörű dalokat játszott nekik. Majd három csodálatosan szép hercegnő perdült elő, és táncot lejtett.
Egyszerre csak elhallgatott a zene, s íme, a kastély tornácáról egy termetre kicsiny, de méltóságteljes férfiú közeledet feléjük koronával és jogarral, hermelinnel prémezett bíborpalástban. Arca, alakja szakasztott olyan volt, mint az icike-picike emberkéé.
-       Köszönet nektek – mondta ünnepélyes hangon – hogy megszabadítottatok bennünket a rossza varázslattól. köszönet, hogy levettétek rólunk a rontást.
Azzal a három legényt hercegi rangra emelte, és nyomban feleségül adta hozzájuk a három legszebb hercegnőt.
Mit szaporázzuk a szót, bizony boldogan éltek a legények a szép kastélyban, a szép hercegnőkkel, s házi tűzhelyük lángját nem is fújta el senki többé!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése