2012. február 15., szerda

86. mese


Brekeke és Zsákrágó úrfiak utazása (Szavak száma: 822)
A béka összebarátkozott az egérrel.
Eszükbe jutott egyszer, hogy be kellene járni a világot. Tapasztalni, látni, tanúlni akartak, hogy azután később hasznát vegyék.
A béka úszónadrágot és kulacsot vitt az útra, az egér pedig esőköpönyeget és egy tarisznya kenyérmozsát.
Megindító volt a búcsúzás. Az öreg békák és az öreg egerek egymás keblére sírták a könnyei­ket. A kiskorú békatestvérek keservesen vartyogtak, az egértestvérek pedig szívrehatóan czinczogtak.
A falu határán még egyszer visszanéztek. Onnan integettek utolsó búcsút a falujoknak.
A nap melegen sütött. Két papsajtlevelet szakítottak le napernyőnek. Hanem a békának ez nem volt elég. Fürdeni szeretett volna.
- Pajtás, - szólt az egérhez, - fürödjünk.
- Nem vagyok hozzászokva, - felelt az egér.
- Nem tudsz úszni? - kérdezte a béka.
- Bizony, hallod, én sohasem jártam úszóiskolába.
- Nem tesz semmit, - biztatta a béka az egeret, - az én apám úszómester volt a lencsés tóban, magam is úgy úszom, mint a hal.
Az egér végre is hallgatott a szép szóra. A patakhoz ballagtak, a hol a béka letette a kulacsát, az egér pedig az esőköpönyegét.
- No, ide vigyázz! - szólt a béka. - A hogy én csinálom, te is úgy csináld, mindjárt az első látásra megtanúlhatod.
Nagyot ugrott a partról a levegőbe s a hátulsó két lábát hosszan kinyújtva fejjel a vízbe ugrott. A víz fölcsapott. A béka eltűnt a habok között, de már a következő pillanatban ott ficzkán­dozott a víz színén. Szeme csillogott a következő gyönyörűségtől. Szórta, fújta maga előtt a vízgyöngyöket.
- Láttad? - kérdezte az egértől.
- Láttam, - felelt az egér.
- No hát csináld utánam! Ne félj semmit!
- Nem hideg a víz? - kérdezte az egér szepegve.
- Dehogy hideg, - felelt a béka. - Olyan meleg, mintha katlanban melegítették volna.
És vígan lubiczkolva csalogatta az egeret.
Az egér belenyújtotta az első lábát a vízbe. A víz csakugyan meleg volt.
Neki futott hát ő is a partról és egy nagy ugrással a vízbe vetette magát.
Lemerűlt. A víz felvetette. Fuldokolva kapkodott jobbra-balra. Bizony bele is fulladt volna, ha a béka el nem kapja hirtelen a nyakánál.
- Látod, - szólt az egér, - majd belefulladtam. Nem való nekem az efféle mulatság, mert én szárazföldi életre születtem.
Nem is ugrott többé vízbe, csak a parton ülve nézte, micsoda figurákat csinál a vízben a béka.
Másnap egy lyukhoz értek. A lyukból egy öreg szürke egér pislogott kifelé.
- Adjon Isten jó napot! - köszöntötte a vándorló egér az öreget.
- Fogadj Isten, mi járatban vagytok? - felelt amaz vissza.
- Vándorúton vagyunk, tapasztalásokat szerzünk.
- Mi a nevetek?
- Az enyém Zsákrágó, a barátomé pedig Brekeke.
- Én Lyukszögi vagyok, - szólt az öreg egér. - Az apád jó czimborám volt, egy tarisznyában ismerkedtem meg vele. Hát szivesen látlak mind a kettőtöket. Fordúljatok be.
- Jaj, pajtás, - súgta a béka, - nem szoktam én efféle egérúton járni. Hajós vagyok, tudod, veszedelem nekem a szárazföld.
- Csak gyere utánam, - súgta az egér, - ne félj semmitől.
Sokáig másztak a hosszú és szűk lyukban. Elől az öreg Lyukszögi ment s egy szentjános­bogárral világított a vendégeknek. Egyszer aztán kiértek a lyukból. Egy kamarába léptek, a mely tele volt mindenféle ennivalóval.
- Legyetek vendégeim! - szólt Lyukszögi. - Van itt kalarábé, hagyma, sajt, lekvár, töpörtő, kenyér és még sok mindenféle. Egyetek. Nem sajnálom tőletek.
Volt ott egy drótból készített, gömbölyű kis ház is. A közepén szalonna illatozott.
- Te, Zsákrágó, - szólt a béka a barátjához, - de szeretnék én egy ilyen kis házban lakni! Épen jó lenne a lencsés tó partjára, különösen mikor a gyerekek kövekkel hajigálnak.
- Vigyázzatok, bele ne menjetek! - szólt az öreg Lyukszögi. - Rossz ajtaja van annak a háznak. Ha egyszer becsapódik, nem lehet kinyitni. Szegény megboldogúlt feleségem is abban a házban veszett el.
Zsákrágó hallgatott is az öreg szavára, de a szeles béka nem nyughatott: beugrott a házba, beugrott épen a ház közepére.
Abban a pillanatban becsapódott az ajtó. A béka fogva volt.
A két egér megréműlt. A béka kétségbeesetten ugrált jobbra-balra, úgy, hogy a fejét egész összeverte a drótok között. Hiába, nem nyilt ki többé az ajtó.
Az egerek megkisérlették szétrágni a házat. Nem lehetett. Hát csak sírtak ott mind a hárman: az egerek kivűl, a béka meg belűl.
Egyszer csak kinyílik a kamara ajtaja. Belépett egy asszony. A két egér elsurrant.
Mikor az asszony meglátta a békát, felsikoltott:
- Jaj, hogy kerűl ide ez a kecskebéka! - kiáltotta, - soha hírét nem hallottam, hogy a béka szalonnát evett volna.
A kiáltásra befutottak többen is és egy bátrabb fiú kinyitotta az egérfogó ajtaját. A béka egy óriási ugrással menekűlt a saláták közé.
- Meg kell fogni! - kiabálták a gyerekek, de a béka szerencséjére megtalálta az egérlyukat, a melyiken bejöttek és eszeveszetten menekült.
Most már otthon vannak mind a ketten. A béka feje be van kötözve méntalevelekkel. Éjjel a holdvilágnál hosszan beszélik a kalandjaikat. Magam is tőlük hallottam.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése